Press "Enter" to skip to content

Month: July 2017

用for打印菱形

啊哈C语言!逻辑的挑战

用for打印菱形

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i,j,k;
//上五层
  for(i=1;i<=5;i++){
   for(j=1;j<=5-i;j++){
     printf(" ");
      }
   for(k=1;k<=2*i-1;k++){
     printf("*");
      }
   printf("\n");
   }
//下四层 
  for(i=1;i<=4;i++){
   for(j=1;j<=i;j++){ 
     printf(" ");
     } 
   for(k=1;k<=9-2*i;k++){ 
     printf("*");
     } 
   printf("\n");
   }
}

多个整数排序

啊哈C语言!逻辑的挑战

P159.输入n个数,并将这n个数按照从小到大的顺序输出。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
  //命名变量 
  int i,j,t,n;
  //输入比较数字的个数 
  scanf("%d",&n);
  //设定需要多少个数组 
  int a[n];
  //输入用于比较的数字 
  for(i=0;i<n;i++){
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  //比较数字 
  for(i=0;i<n-1;i++){
    for(j=i+1;j<n;j++){
      if(a[i]>a[j]){
        t = a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;
      }
    }
  }
  //输出从小到大的n位数数字 
  for(i=0;i<n;i++){
    printf("%d ",a[i]);
  }
  return 0;
} 

tips:
真讨厌这本书的作者的代码风格,单行的for循环不写{}直接用tab代替。

使用C生成随机数

啊哈C语言!逻辑的挑战

P142.如何随机生成一个1~20 000 000的随机数

#include<stdio.h>
#include<time.h>
int main(){
  int a,b,c;
  srand((unsigned)time(NULL));
  a = rand()/10;
  b = rand()/10;
  c = a * b;
  printf("%d",c);
  return 0;
} 

使用time函数生成的随机数范围是1~32767,那么32767整除10,再平方的结果就是10 732 176,在题目要求范围之内。

走迷宫

通过键盘上的w,a,s,d四个键控制一个小球走出迷宫。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<windows.h>

int main(){
  //画出迷宫 
  char a[7][7]={
    "######",
    "#O # ",
    "# ## #",
    "# # #",
    "##  #",
    "######"
  }; 

  int i;
  //定义坐标位置
  //x,y是起点的坐标 
  int x=1,y=1;
  //p,q是出口的坐标 
  int p=1,q=5;
  //定义数组 
  char ch;
  //把迷宫输出 
  for(i=0;i<6;i++){
    puts(a[i]);
  }  
  //当走出迷宫游戏结束
  //当游标不在出口位置 
  while(x!=p || y!=q){
    //读取当前字符 
    ch = getch();

    //定义s键,向下 
    if(ch == 's'){
      if(a[x+1][y]!='#'){
        a[x][y]=' ';
        x++;
        a[x][y]='O';
      }
    }

    //定义w键,向上 
    if(ch =='w'){
      if(a[x-1][y]!='#'){
        a[x][y]=' ';
        x--;
        a[x][y]='O';
      }
    }

    //定义a键,向左    
    if(ch =='a'){
      if(a[x][y-1]!='#'){
        a[x][y]=' ';
        y--;
        a[x][y]='O';
      }
    }

    //定义d键,向右    
    if(ch =='d'){
      if(a[x][y+1]!='#'){
        a[x][y]=' ';
        y++;
        a[x][y]='O';
      }
    }

    //q清屏 
    system("cls");
    //打印O的位置 
    for(i=0;i<6;i++){
      puts(a[i]);
    }
  }
  //终了,清屏,输出结果  
  system("cls");
  printf("You WIN!");
  sleep(5000);

  return 0;
}